สถานที่ตั้ง / Address

อาคาร เอ.พี. นครินทร์ ชั้นที่ 20/4 เลขที่ 88 ซอยลาซาล 58 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

A.P. Nakarintr Bld., 20/4 Fl, No. 88, Lasalle 58 Soi, Srinakarin Rd., Kwang Bangna, Khet Bangna, Bangkok 10260

โทรศัพท์ / Tel: +66 (0) 2748 6906-7
แฟ็กซ์ / Fax: +66(0) 2748 6908
เวปไซต์ / Website: www.wes.co.th
อีเมล์ / Email: support@wes.co.th