งานสัมนา
หัวข้อ “การใช้งานโปรแกรม CAD CAM ขั้นสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการออกแบบ , การแก้ไข และการผลิตแม่พิมพ์ สำหรับอุตสาหกรรมในประเทศไทย”

ระหว่าง วันที่ 6-9 กันยายน 2559  ในเขตกรุงเทพมหานคร  อยุธยา และชลบุรี

ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากภาคอุตสาหกรรม

1